ยินดีต้อนรับ

มูลนิธิสายใยครอบครัว
เพื่อฟื้นคืนคนดี

"การที่มูลนิธิสนับสนุนให้ผมทำงานที่นี่ ทำให้ผมมีเป้าหมายในชีวิตและเรียนรู้

ในการพัฒนาตนเองในทางที่ดีทุกๆวัน ผมรุ้สึกดีที่มีคนเข้าใจและ

ให้โอกาสผมได้ทำงาน ผมได้ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเดียวกับผม"

        -นายกัมพน แก้วก่ำ-

(ผู้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ)

รู้จักมูลนิธิสายใยครอบครัว เพื่อฟื้นคืนคนดี

มูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นคืนคนดี ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ นบ.216 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2556 โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและพัฒนาชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งเกิดจากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในสังคม ผ่านการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนทรัพย์หรือทุนมนุษย์ นอกจากการดำเนินการสร้างโอกาสและพัฒนาชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชแล้ว มูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นคืนคนดียังให้ความสำคัญกับการดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ในวงกว้างและอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

โครงการพิเศษของสมาคมสายใยครอบครัว
ที่ต้องการการสนับสนุนงบประมาณจำนวนมาก

โครงการปรับปรุงตึกชาย 2
เพื่อเป็น Recovery Center

เพื่อการส่งเสริมศักยภาพผู้ป่วยจิตเวช โดยทำเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ ห้องกิจกรรม Peer Support  ห้องให้คำปรึกษา ห้องผลิตและจัดเก็บสบู่ธรรมชาติ ห้องฝึกทักษะอาชีพ เป็นต้น.

บริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ (ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนับแต่วันที่บริจาคจนถึงปลายทาง 2-3 สัปดาห์ นับแต่วันบริจาค)

การดำเนินการด้านต่างๆ

งานของเรา

บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว

ศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวชบ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว เป็นความหวังของครอบครัวที่มีผู้ป่วยจิตเวช และเป็นบ้านหลังที่สองของผู้ป่วยจิตเวช ให้ความรัก ความเข้าใจ และให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง

สมาคมสายใยครอบครัว

สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการที่สมาคมสายใยครอบครัวนั้นหลากหลาย บางคนที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วก็ออกไปเติบโตในสังคมภายนอก ทุกครั้งที่เห็นสมาชิกของสมาคมได้ออกไปสร้างความหวัง สร้างอนาคตใหม่ ล้วนแล้วแต่สร้างความ ”ภาคภูมิใจ” ให้กับมูลนิธิฯเป็นอย่างยิ่ง

สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

การเผยแพร่ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ถือเป็นวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เนื่องจากหากคนไทยมีความรู้เรื่องสุขภาพจิตและจิตเวชแล้ว จะสามารถทั้งป้องกัน และดูแลผู้อยู่กับโรคจิตเวชได้อย่างถูกวิธี

สนับสนุนศักยภาพผู้ป่วยจิตเวชเพื่อทำงานและประกอบอาชีพ

การสนับสนุนผู้ป่วยจิตเวชเพื่อการทำงานและการประกอบอาชีพนั้น มูลนิธิได้ให้การสนับสนุนมาเป็นระยะเวลายาวนาน สนับสนุนตามความสามารถของผู้ป่วยจิตเวช เช่น ทำการเกษตร ทำธุรการ ดูแลอาคารสถานที่ การบริหารจัดการผลิตและขายสบู่แฮนด์เมด

สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช

งานวิจัยของดร.สุดคนึง ปลั่งพงษ์พันธ์ เป็นงานวิจัยเรื่องประสบการณ์การฟื้นคืนสู่สุขภาวะของผู้อยู่กับโรคไบโพลาร์ เพื่อศึกษาประสบการณ์การฟื้นคืนสู่สุขภาวะของผู้ที่อยู่กับโรคไบโพลาร์ และจะได้นำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาชมรมเพื่อนไบโพลาร์ เพื่อช่วยให้ผู้ที่อยู่กับโรคไบโพลาร์สามารถฟื้นคืนสู่สุขภาวะ

ร่วมมือกับองค์กรสาธารณะประโยชน์อื่นๆ

ที่ผ่านมามูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นฟูคนดี ได้ร่วมมือกับองค์กรการสาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น สมาคมเสริมสร้างชีวิต(Living) ในการสนับสนุนการฝึกอาชีพ เบเกอรี่ งานฝีมือ ต่างๆ รวมถึงปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช สร้างเสริมโอกาสให้ผูู้ป่วยจิตเวชเข้มแข็งขึ้น
นิดหน่อย ธัมมิกา เจ้าหน้าที่พัสดุ สมาคมสายใยครอบครัว

ฉันเข้าร่วมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ทำให้ฉันมีสุขภาวะ ดูแลตัวเองได้ ไม่กลับไปป่วยซ้ำ

นายกัมพน แก้วก่ำ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทางจิต สมาคมสายใยครอบครัว

ขอขอบคุณในการให้การสนับสนุนผู้มีประสบการณ์ตรงด้วยโรคจิตเวช ให้คืนสู่สุขภาวะและกลับคืนสู่สังคม เป็นกำลังหนึ่งในการพัฒนาสังคม

ต้อม ณัฐพล ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสุขภาวะ สายใยครอบครัว

กิจกรรมเปลี่ยนผมให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ได้พบเพื่อนๆมากมาย ขอบคุณมูลนิธิที่สนับสนุนให้เกิดโครงการนี้ครับ