งานของเรา

ภารกิจในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

มูลนิธิสายใยครอบครัว เพื่อฟื้นคืนคนดี เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเติมเต็มในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิต ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และการฟื้นฟูสภาพ ครอบครัวของผู้ป่วยหลายๆครอบครัวทราบดีถึงภาระอันหนักหน่วงในการดูแลผู้ที่มีปัญหาทางจิต การรวมตัวกัน สนับสนุนทั้งทางกำลังกาย กำลังทรัพย์ รวมทั้งการอุทิศที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อเกิดมูลนิธิสายใยครอบครัว เพื่อฟื้นคืนคนดี

จากวัตถุประสงค์เริ่มต้นของมูลนิธิอันได้แก่  1.สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมสายใยครอบครัว 2. สนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวชบ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว 3.สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 4.สนับสนุนศักยภาพผู้ป่วยจิตเวชเพื่อทำงานและประกอบอาชีพ 5.สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช 6.เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ 7.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ก่อให้เกิดภาระกิจต่างๆมากมาย การทำงานเพื่อสร้างชีวิตใหม่ ถือเป็นเป้าหมายหลักของมูลนิธิ ซึ่งต้องใช้ทุนในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายมูลนิธิจึงให้การสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้

สนับสนุนสมาคมสายใยครอบครัว

สมาคมสายใยครอบครัว เป็นองค์กรหลักที่มูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นคืนคนดีเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนมาตั้งแต่ต้นตั้งมูลนิธิ เพราะหนึ่งในวัตถุประสงค์เริ่มต้นของมูลนิธิฯ คือการให้การสนับสนุนสมาคมสายใยครอบครัว

ที่ผ่านมา มูลนิธิฯเห็นการเปลี่ยนแปลงของสมาคมสายใยครอบครัวมากมายหลายด้านตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มีทั้งงานที่ประสบความสำเร็จ งานที่ล้มลุกคลุกคลาน แต่สิ่งหนึ่งที่สมาคมสายใยครอบครัวมีมาตลอดตั้งแต่ต้น คือความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช ให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข รอยยิ้มของผู้ป่วย ก็คือรอยยิ้มของสมาคมสายใยครอบครัว ซึ่งมูลนิธิฯคอยเฝ้ามองดูและให้การสนับสนุนสมาคมสายใยครอบครัวมาโดยตลอด

มูลนิธิฯให้การสนับสนุนงานของสมาคมสายใยครอบครัวมาตั้งแต่เริ่มต้น ดังนี้

 • สนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำกิจกรรมฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช 104,000  บาท
 • สนับสนุนค่าพาหนะวิทยากร 84,000  บาท
 • สนับสนุนค่าพิมพ์หนังสือหลักสูตรสายใยครอบครัว 150,000  บาท
 • สนับสนุนโครงการเจ้าสัวน้อย 80,000  บาท
 • สนับสนุนค่าซ่อมแซมเปียโน 11,340.25  บาท
 • สนับสนุนค่าหนังสือกิจกรรม English is Fun 1,719  บาท
 • สนับสนุนค่ารถซาเล้ง 12,000  บาท
 • สนับสนุนค่าเครื่องตัดหญ้า 9,000  บาท

การสนับสนุนนสมาคมสายใยครอบครัวในปัจจุบัน

ปัจจุบันสมาคมสายใยครอบครัวมีการเติบโตขึ้นตามกาลเวลา มีสมาชิกและเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาใช้และให้บริการของสมาคม บางคนที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วก็ออกไปเติบโตในสังคมภายนอก ทุกครั้งที่เห็นสมาชิกของสมาคมได้ออกไปสร้างความหวัง สร้างอนาคตใหม่ ล้วนแล้วแต่สร้างความ ”ภาคภูมิใจ” ให้กับมูลนิธิฯเป็นอย่างยิ่ง งานและกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มูลนิธิฯยังให้ความช่วยเหลืออย่างสืบเนื่องเรื่อยมา ดังนี้

                             สนับสนุนกิจกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า 37,600 บาท

ปัจจุบันการเรียนการสอนตัดเย็บเสื้อผ้ายังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง  ผู้เข้าเรียนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาเรียนในแต่ละรุ่น เงินที่ได้จากการสนับสนุน สมาคมนำไปซื้อจักรเย็บผ้า และเป็นค่าวิทยากร ความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ มีการจัดแฟชั่นโชว์ ผู้เข้าเรียนท่านหนึ่งสามารถนำแบบมาตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตา สร้างรายได้ให้กับตัวเอง 

                           สนับสนุนกิจกรรมผลิตและขายสบู่ออร์แกนิค 35,500 บาท

การผลิตสบู่ออร์แกนิคของสมาคมสายใยครอบครัวในช่วงเริ่มต้นได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เบื้องต้น มีความเข้าใจถึงกรรมวิธี และสามารถผลิตและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตสบู่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพึ่งพาตนเอง เกิดการรวมกลุ่มในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทำมือ   ต่อไป

                          สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะ 80,000 บาท

สมาคมสายใยครอบครัวได้จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะขึ้น เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการทุเลาแล้ว แต่ในช่วงเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคมของปีในปัจจุบัน ไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐ มูลนิธิเล็งเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์และควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงให้การสนับสนุนเพื่อให้กิจกรรมสามารถดำเนินงานได้อย่าง        ต่อเนื่อง

สนับสนุนบ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว

แม้ว่าจะเริ่มต้นจากที่ดินอันว่างเปล่า จากการบริจาคของอ.ฤดี นรนิติผดุงการณ์  แต่สมาชิกสมาคมสายใยครอบครัวและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากมาย ต่างร่วมแรงร่วมพลังและบริจาค ได้พลิกฟื้นผืนดินแห่งนี้ ให้เป็นผืนดินแห่งความรัก ความใส่ใจแก่ผู้ป่วยจิตเวช  เพื่อสร้างความหวัง อนาคตใหม่ให้กับผู้ป่วยจิตเวช ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข

จากเดิมบ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว เป็นบ้านหลังเล็กๆบนพื้นดิน 49 ไร่ ผ่านมาจวบจนปัจจุบัน บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว ยังคงเป็นบ้านหลังเล็กเช่นเดิม แต่เป็นบ้านหลังเล็กที่มีธรรมชาติห้อมล้อม เป็นบ้านที่อบอุ่นและเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยที่พร้อมจะพัฒนาศักยภาพ ด้วยวัตถุประสงค์เริ่มต้นของมูลนิธิ ที่มีขึ้นเพื่อสนับสนุนงานของศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว      มูลนิธิฯจึงร่วมให้การสนับสนุนบ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว มาตั้งแต่เริ่มต้น ดังนี้

 • สนับสนุนการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ป่วยจิตเวชและงบประมาณสำรองสำหรับศูนย์ 121,000  บาท
 • สนับสนุนค่าดูแลต้นไม้ 28,000 บาท
 • สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้งไฟฟ้า 110,000  บาท
 • สนับสนุนค่ารถไถเดินตาม 50,000 บาท
 • สนับสนุนค่าอุปกรณ์ต่างๆ 50,000 บาท
 • สนับสนุนค่ารถกระบะ 244,000  บาท
 • สนับสนุนค่ากล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ติดตั้ง 142,200  บาท
 • สนับสนุนค่าเหล็กดัดล้อมประตูหน้าต่าง 76,500  บาท
 • สนับสนุนค่าปรับปรุงน้ำบ่อและน้ำประปาและจัดการระบบกำจัดขยะ 250,000 บาท
 • สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทำสปา 11,000 บาท
 • สนับสนุนการต่อเติมครัวและจัดซื้ออุปกรณ์ 32,000  บาท
 • สนับสนุนรถเก๋ง 1 คัน และค่าซ่อมบำรุง รวมถึงค่าประกัน,พ.ร.บ.,ภาษีต่างๆ 40,757  บาท
 • สนับสนุนค่าทำรั้วและปรับพื้นที่ร่องสวน 50,000 บาท
 • สนับสนุนการสร้างบ้านพักผู้ป่วย 1 หลัง 400,000  บาท
 • สนับสนุนการจัดซื้อเตียงและตู้ 17,885 บาท

ศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวชบ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว เป็นความหวังของครอบครัวที่มีผู้ป่วยจิตเวช และเป็นบ้านหลังที่สองของผู้ป่วยจิตเวช ให้ความรัก ความเข้าใจ และให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง ณ บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว ทุกคนได้เรียนรู้ทั้งสุขและทุกข์ร่วมกัน มีเรื่องราวต่างๆที่เป็นกำลังใจ สร้างรอยยิ้ม คราบน้ำตา เสียงหัวเราะ และความอิ่มใจ ที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกที่ดีขึ้น แม้เพียงเล็กน้อย นั่น คือ “ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่”

สนับสนุนสมาคมเสริมสร้างชีวิต

 • สนับสนุนสมาคมเสริมสร้างชีวิต 500,000 บาท

มูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นคืนคนดี ได้ดำเนินการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์ เช่น ร่วมมือกับสมาคมเสริมสร้างชีวิตในการปรับปรุงสถานที่ การจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพอิสระ งานฝีมือและเบเกอรี่ เพื่อเพิ่มการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมไทยได้ครอบคลุมมากขึ้น

สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

 • สนับสนุนค่าพิมพ์และจัดส่งนิตยสารเพื่อนรักษ์สุขภาพจิต 362,000 บาท

การเผยแพร่ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ถือเป็นวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เนื่องจากหากคนไทยมีความรู้เรื่องสุขภาพจิตและจิตเวชแล้ว จะสามารถทั้งป้องกัน และดูแลผู้อยู่กับโรคจิตเวชได้อย่างถูกวิธี

สนับสนุนศักยภาพผู้ป่วยจิตเวชเพื่อทำงานและประกอบอาชีพ

 • สนับสนุนค่าตอบแทนเป็นค่าฟื้นฟูสมรรถภาพพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยจิตเวช 747,200 บาท

เมื่อหลายปีก่อน ผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ามาฟื้นฟูที่สมาคมสายใยครอบครัว มีความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพจนสามารถทำงานได้ แต่สมาคมฯไม่มีงบประมาณสนับสนุนเเป็นค่า ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน และค่าตอบแทน จึงได้ขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ การสนับสนุนผู้ป่วยจิตเวชให้ได้ใช้ศักยภาพส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  มูลนิธิจึงได้ให้การสนับสนุนเรื่อยมา 

.

สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช

 • สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ดร.สุดคนึง ปลั่งพงษ์พันธ์   50,320 บาท

งานวิจัยของดร.สุดคนึง ปลั่งพงษ์พันธ์ เป็นงานวิจัยเรื่องประสบการณ์การฟื้นคืนสู่สุขภาวะของผู้อยู่กับโรคไบโพลาร์ เพื่อศึกษาประสบการณ์การฟื้นคืนสู่สุขภาวะของผู้ที่อยู่กับโรคไบโพลาร์ และจะได้นำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาชมรมเพื่อนไบโพลาร์ เพื่อช่วยให้ผู้ที่อยู่กับโรคไบโพลาร์สามารถฟื้นคืนสู่สุขภาวะ จากแนวคิดดังกล่าว มูลนิธิฯเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและตรงตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งมูลนิธิฯ มูลนิธิจึงให้การสนับสนุนในส่วนนี้