เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

มีผู้ป่วยจิตเวชจำนวนมากได้รับการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาล แต่ยังขาดโอกาสที่จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ซึ่งโรคจิตเวชมักมีอาการเรื้อรังส่งผลให้เกิดภาวะบกพร่องในการดำเนินชีวิต การศึกษา การทำงาน ในสังคม

อาจารย์ฤดี นรนิติผดุงการ มีจิตกุศลบริจาคที่ดินใน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ 49 ไร่ให้สมาคมสายใยครอบครัว สมาคมสายใยครอบครัวจึงจัดตั้งศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช บ้านสวนสายใยก้อนแก้ว ในที่ดินที่ได้รับบริจาคเพื่อดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

มีการหารือกันในสมาคมสายใยครอบครัว เห็นควรให้จัดตั้งมูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นคืนคนดีขึ้นมา เพื่อระดมทุนสร้างสิ่งปลูกสร้างในบ้านสวนสายใยก้อนแก้ว และรับบริจาคเงินมาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานของสมาคมสายใยครอบครัว มูลนิธิฯได้ดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชเสมอมา

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

1. สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมสายใยครอบครัว

2. สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูหรือศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช

3. สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

4. สนับสนุนศักยภาพผู้ป่วยจิตเวชเพื่อทำงานและประกอบอาชีพ

5. สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช

6. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

นางสมรัก ชูวานิชวงศ์

ประธานกรรมการ

น.ส.ศิรินุช อัชชเสวิน

รองประธานกรรมการ

นางณัฐกานต์ ใจบุญ

กรรมการ

น.ส.สมบูรณ์ ชั่งโต

เหรัญญิก

น.ส.อิสรา พิริยะสถิต

เลขานุการ

ทำเนียบคณะกรรมการ

ปี 2556 – 2560

1. นางสมรัก ชูวานิชวงศ์    ประธานกรรมการ

2. นายวีระชัย อัมพรพรรดิ์    รองประธานกรรมการ

3. นางกุสุมาลย์   สุทธิลออ     รองประธานกรรมการ

4. นางเฟื่องฟ้า   ฟูตระกูล    กรรมการ

5. นางทัศนีย์    ตันทวีวงศ์    เหรัญญิก

6. นางวิไล   ขนบดี     เลขานุการ


ปี2561-2565

1. นางสมรัก  ชูวานิชวงศ์    ประธานกรรมการ

2. นายวีระชัย   อัมพรพรรดิ์    รองประธานกรรมการ

3. นางสาวศิรินุช   อัชชเสวิน    รองประธานกรรมการ

4. นางสาววรินทรทิพย์  สกุลศิริรัชนาท    เหรัญญิก

5. นางสาวกฤติกา   เสนาแพทย์    เลขานุการ


ปี2566-2570

1. นางสมรัก  ชูวานิชวงศ์   ประธานกรรมการ

2. นางสาวศิรินุช   อัชชเสวิน    รองประธานกรรมการ

3. นางณัฐกานต์   ใจบุญ    กรรรมการ

4. นางสาวสมบูรณ์   ชั่งโต     เหรัญญิก

5. นางอิสรา  พิริยะสถิต    เลขานุการ